Loading...

תקנון פורטל דרושים

תקנון ותנאי שימוש

כללי

פורטל הדרושים של סופר-פארם (להלן: "האתר" או "הפורטל") הינו אתר אינטרנטי לגיוס עובדים לסניפי סופר-פארם ברחבי ארץ (המופעלים על ידי חברות זכיין) ולמשרדי הנהלת הרשת.

בעלת האתר ומפעילתו הנה חברת סופר-פארם (ישראל) בע"מ ח.פ 510753551 מרחוב שנקר 16, הרצליה (להלן: "החברה" ו/או "סופר-פארם").

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי משתמש ו/או מבצע פעולה באתר (להלן: "הלקוח"). לפיכך, הלקוח מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון ולהתחייב לתנאיו.

התקנון מנוסח בלשון זכר, מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס לבני שני המינים.

התקנון מנוסח בלשון יחיד, מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס גם ללשון רבים.

הגולש מצהיר כי קרא תקנון זה והוא מוסכם עליו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבות מצד החברה ו/או מי מטעמה על פי תקנון זה. מודגש כי עצם ביצוע פעולה באתר מהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת מצד הלקוח כי קרא הוראות תקנון זה, הבינן והסכים להן.

החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר כניסה לאתר ו/או כל פעולה בו למי שיפר את הוראות התקנון ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר או בכל תוכן המופיע בו.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את האתר ושירותיו, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. לא תהיה לגולש כל טענה ו/או תביעה נגד האתר ו/או החברה בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם.

מובהר למען הסר ספק, כי ייתכן שוני בשימוש באתר באמצעות אתר מותאם למכשירי טאבלט ו/או טלפון ניידים (mobile) לבין שימוש באתר במחשבים נייחים ו/או ניידים.

לבירורים נוספים ניתן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון: 09-9725151 בשעות הפעילות: או באמצעות הדואר האלקטרוני contactus-prod@Super-Pharm.co.il.

השימוש באתר

השימוש באתר נועד למטרות פרטיות ואישיות בלבד, של מציאת עבודה באחת המשרות המוצעות באתר.

באתר יפורסמו משרות פנויות בסניפי סופר – פארם ברחבי הארץ, והגולש יוכל להציג מועמדות למשרות בהן הוא מתעניין. פרטי הגולש שהציג מועמדות יועברו תחילה לסניף שפרסם את המשרה וכן לסניפים נוספים באותו אזור גיאוגרפי (להלן – "סניפים סמוכים"). ככל שמנהל הסניף שאליו הגיש הגולש מועמדות (או מנהלי סניפים סמוכים) ימצא כי הגולש יכול להתאים לתפקיד הוא ייצור איתו קשר ישירות. מובהר כי בכל מקרה הגולש ידרש לעבור תהליכי גיוס ומיון נוספים בטרם תתקבל החלטה על ידי מנהל הסניף לגבי גיוסו כעובד לאותו הסניף.

אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות, באפליקציות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולארית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי.

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, המאפשר העתקה, באופן מלא או חלקי, של מידע ותכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. חרף כלליות ההוראה שלהלן, איסור זה אינו חל על פעולתם של מנועי-חיפוש כלליים, המקשרים במישרין אל האתר.

אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם או תפקודם או מחסירים מהם תכונות או מידע כלשהם, כדוגמת (אך לא רק) פרסומות, סרגלי ניווט, צילומים ועוד.

הסכמה לקבלת פרסומת

ככל שהלקוח אישר (או יאשר) קבלת מידע, עדכונים וכל דבר פרסומת כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 באמצעות הדואר האלקטרוני, הלקוח יהיה רשאי לחזור בו מהסכמתו זו בכל עת ולהודיע לחברה על סירובו לקבל דברי פרסומת בהתאם להנחיות בדבר הפרסומת שנשלח אליו.

סודיות ופרטיות

הגולש מצהיר ומסכים לכך כי מסירת פרטיו האישיים בעת הגשת מועמדות למשרה ו/או שליחת קורות חיים במסגרת האתר נעשית על-פי רצונו ובהסכמתו ומילוי הפרטים מעיד על הסכמתו למסירתם.

הנתונים שהגולש ימסור בעת הרישום יישמרו במאגר המידע של סופר-פארם. מובהר בזאת הגולש כי אינו חייב על פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו,  שלא יוכל להשתמש בשירותי האתר.

סופר-פארם לא תעביר לצדדים שלישיים, שאינם חברות קשורות של סופר-פארם או גופים הפועלים מטעמה (כגון חברת הזכיין המפעילות את הסניפים), את פרטיו האישיים ואת המידע שמסר הגולש במסגרת השימוש באתר ,אלא במקרים שלהלן:

במקרה שיפר את תנאי השימוש באתר, או אם יבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה.

בהתאם להוראות צו שיפוטי המורה לסופר-פארם למסור את פרטי או מידע אודות הלקוח לצד שלישי, אף שאינו בית המשפט.

כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, ככל שיתעוררו, בין הגולש לבין סופר-פארם (לרבות חברות קשורות ו/או מי מטעמה).

בכל מקרה בו לדעת סופר-פארם מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו או לרכושו של הגולש.

לחץ כאן לראות את מדיניות הגנת הפרטיות המלאה של החברה בנוגע לשימוש באתר.

 אחריות

סופר-פארם לא תהיה אחראית בקשר לבעיות שייגרמו כתוצאה משימוש באתר, לרבות: תקלות במערכת ההפעלה ו/או בכל תכנה המצויה במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר ו/או כל בעיית חומרה ו/או וירוסים ו/או תוכנות עוינות או כל תכנה אחרת שתתגלה או תימצא במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר כתוצאה משימוש באתר ו/או כל בעיית תקשורת או העברת נתונים שיימנעו באופן זמני או קבוע את השימוש באתר ו/או לאיכות או מהירות השימוש באתר.

 קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות כל תוכן הכלול בו הינן של סופר-פארם בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לסופר-פארם להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, באמצעות צד שלישי, או בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוני, מכאני, אופטי, אמצעי צילום או הקלטה וכיוצא בזה, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מסופר-פארם או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שניתנה). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי סופר-פארם.

דין וסמכות שיפוט

על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל וכל תובענה בעניין תקנון זה ותנאי השימוש תישמע אך ורק בבתי המשפט בישראל.